Política de Privacitat

RESPONSABLE

De conformitat amb allò establert pel Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les dades personals facilitades a través de formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos a un tractament titularitat d’EJES EXPANSIBLES EJEMATIC, S.L. [a partir d’ara, EJEMATIC], amb domicili social al C. BRUSI, 48 – 08006 BARCELONA, NIF B66288176, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Volum 44301, Foli 80, Full B452130, Inscripció 1a, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del portal web mencionat anteriorment.

E-mail ejematic@ejematic.com, amb la finalitat d’atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix EJEMATIC.

S’informa que les dades poden ser tractades amb la finalitat de facilitar informació dels nostres productes i/o serveis per mitjans electrònics. Les seves dades podran ser objecte de l’elaboració de perfils, amb la finalitat d’aplicar un pla de fidelització d’acord a preferències. Vostè podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus de comunicacions, enviant un correu electrònic a l’adreça ejematic@ejematic.com i indicat a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

A més, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I o document acreditatiu equivalent a la següent adreça: C. BRUSI, 48 – 08006 BARCELONA o enviant-lo per correu electrònic a info@ejematic.com indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

POLÍTICA

EJEMATIC està especialment sensibilitzada amb la protecció de dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant la present Política de Privadesa s’informa als usuaris d’ejematic.com del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recopilen al web mitjançant la informació addicional, amb la finalitat que decideixin, lliurement i voluntària, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

MESURES DE SEGUReTAT

Finalment, s’informa que EJEMATIC ha adoptat en el sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, amb objecte de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cada un dels tractaments.

DREtS DELS USUARIS

L’interessat de les dades personals podrà exercitar els drets que l’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades i de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i que són:

A.- El dret d’accés es podrà exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar aquest dret, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– Enviar un correu electrònic a: info@ejematic.com
– Comunicació per escrit dirigida a: EJEMATIC, C. BRUSI, 48 – 08006 BARCELONA

EJEMATIC procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.


B.- Els drets de rectificació i supressió podran ser exercitats, amb arranjament a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos. EJEMATIC procedirà a la rectificació o supressió dins els 10 dies següents a la recepció de la sol·licitud.

C.- El dret d’oposició podrà ser exercitat, amb arranjament a les següents previsions, sempre que l’interessat vulgui oposar-se al tractament de les seves dades personals, tant si les dades es tracten il·lícitament per interès legítim o consentiment relatiu a finalitats publicitàries.

D.- El dret de portabilitat podrà ser exercitat, amb arranjament a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornats al titular de les dades, o en el seu cas, a un tercer (Encarregat de tractament).

E.- El dret de limitació del tractament podrà ser exercitat, prèviament el dret d’oposició al tractament de les seves dades, i que mentre no es resolgui el dret d’oposició, es limiti el tractament de les dades.

CANVI DE NORMATIVA

EJEMATIC es reserva el dret de modificar la present política amb l’objectiu d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials. Els canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es consideri atorgat amb arranjament als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentari que pogués tenir en referència a la present normativa, no dubti a consultar-lo dirigint la seva comunicació a: ejematic@ejematic.com.